Архів обранного тега »вища освіта«

Центральні органи державного управління вищою освітою →  Жовтень 31, 2012

Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади через систему органів виконавчої влади реалізує державну політику щодо вищої школи. До центральних органів державної влади, що здійснюють управління у сфері ви­щої освіти, належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла­ди – Міністерство освіти і науки (до 1999 р. Міністерство освіти), міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, яким […]

Матеріально-технічна база навчальних закладів →  Жовтень 29, 2012

Нестача коштів у економічно кризовий період в Україні та неконтрольоване розширення мережі вищих навчальних закладів призвели до різкого зменшен­ня видатків на розвиток матеріально-технічної бази вищої освіти, закупівлю обладнання, приладдя, устаткування, створення засобів навчання, видання під­ручників, ремонт та будівництво навчальних приміщень. За рівнем фондоозб­роєності науковий сектор вищої освіти суттєво поступається іншим секторам науки – академічному, галузевому, […]

Педагогіка вищої школи в системі соціогуманітарного знання →  Жовтень 28, 2012

Проблема ідентифікації місця педагогіки вищої школи в системі знання про людину та людський соціум передовсім пов’язана з різноманітними підходами як до визначення власне педагогіки, так і до розуміння поняття вищої освіти. Щодо інтерпретацій педагогіки, то насамперед її розглядають як науку, про­те водночас і як мистецтво, практичну майстерність, що разом за великим ра­хунком спрямовані на дослідження […]

Роль вищої школи в особистісному становленні та самореалізації людини →  Жовтень 28, 2012

У системі рівнів освіти саме вища школа, що за міжнародною стандартною класифікацією представляє два найвищих освітні рівні, відіграє найвагомішу роль в остаточному самовизначенні й самореалізації людини з кількох причин. По-перше, сучасні умови суспільного життя дедалі більше потребують ви­сококваліфікованих особистостей, що може забезпечити саме вища школа. По-друге, вища освіта є завершальною ланкою в професійному визначені людини […]