Архів обранного тега »ВНЗ«

Особистісна орієнтація навчального процесу →  19 Грудня, 2012

Особистісно орієнтований підхід до навчання спирається на концепцію людино-центристського, гуманістичного підходу, при якому студенти є цен­тром, найвищою цінністю освітньо-виховної системи. Індивідуальність, само­бутність, самоцінність, суб’єктивний досвід, внутрішній світ кожного з них є основою побудови процесу навчання. Особистісно-орієнтована освіта здійстнюється через діяльність.  Реалізація особистісно орієнтованого підходу є настільки багатогранною про­блемою, що у працях вчених її дослідження реалізується […]

Навчально-методичне забезпечення діяльності вищого навчального закладу →  18 Грудня, 2012

Засоби навчання є одним із компонентів методичної системи, підсистемою моделі педагогічної технології. Говорячи про засоби навчання, намага­ються відповісти на запитання: за допомогою чого вчити? У науковій літературі існує синонімічний ряд термінів, які відобража­ють аналогічний зміст до поняття «засіб навчання». Його сутність можна роз­крити, спираючись на дослідження В. Бикова, Б. Гершунського, А. Гуржія, В. Волинського, Ю. […]

Інтерактивне навчання у вищому навчальному закладі →  12 Грудня, 2012

У педагогічній літературі описано чимало типів організацій навчання (за рівнем активності суб’єктів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо Слово «інтерактив», походить від англійського inter – взаємний і act – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання -це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачува­ну […]

Навчальний процес у ВНЗ як спосіб реалізації завдань професійної підготовки студентів →  15 Листопада, 2012

Провідну роль у розв’язанні завдань професійної підготовки студентів, становлення особистості майбутніх фахівців відіграє навчальний процес у вищій школі. Навчальний процес – це спеціальна форма передачі та засвоєння суспільно-історичного досвіду, яка становить складну єдність діяльностей ученого-викладача і студента, спрямованих на досягнення загальної мети – опанування студентами науковими знаннями, уміннями і навичками та різнобічним розвитком майбутніх фахівців […]