Архів обранного тега »компаративістика«

Гуманітарні виміри наукової дисципліни →  8 Лютого, 2013

Стевен Тотосі де Зепетнек заманіфестував десять засад новітньої компаративістики («Літературна компаративістика: теорія, метод, застосування» 1998): Ключове значення отримує дослідний метод завдяки акцентуванню не лише на тому, що відбувається в рамках досліджуваного предмета, а й як відбувається. На противагу почуттю відрубності і самодостатності студій над окремою літературою сучасна компаративістика пропонує альтернативний і паралельний дослідницький стиль, що […]

Взаємини компаративістики із суміжними галузями →  8 Лютого, 2013

Зв’язок компаративістики з історією національного письменства та світової літератури і теорією літератури. Поняття світової літератури. Світова література не заперечує національних літератур і не протистоїть їм. Вона включає у своє річище не тільки літератури великих, а й менш чисельних націй, які ще не мали значних історичних традицій. Універсальне чи інтернаціональне аж ніяк не безнаціональне, воно виражається […]

Предмет порівняльного літературознавства →  8 Лютого, 2013

Порівняльне літературознавство – це галузь науки, яка займається зіставленням національних літератур, вивченням безпосередніх та опосередкованих взаємин між ними, їхніх подібностей і відмінностей. Однак на відміну від історіографічного дослідження, яке має монографічний характер, об’єкт порівняльного дослідження є, як мінімум, бінарним, тобто складається з двох співвідносних складових, котрі можуть бути не лише рівновеликими, а й неоднаковими за […]

Компаративістика «без берегів» →  20 Листопада, 2012

Сьогодні утвердилося інтертекстуальне розуміння тексту як «невода» (Ролан Барт), крізь який плине стереофонічний потік явних і прихованих цитат, перегуків, відлунь, що мають не лише літературне, а й позалітературне походження. Найчастіше це втілюється в таких образних поняттях, як ризома (Жиль Дельоз і Фелікс Ґваттарі), сад із безліччю стежок (Борхес), бібліотека-лабіринт («Ім’я троянди» Умберто Еко) та ін. […]

«Глобальне село»: національні літератури та їхні міжнаціональні контексти →  16 Листопада, 2012

  Компаративістика картографує міжлітературний простір за допомогою понять «національна література», «літературна зона», «літературний регіон». Національне письменство – цілісне естетичне середовище, яке функціонує на основі літературних, мовних і культурних традицій, забезпечуючи естетичні потреби етносу. Кожне національне письменство має неповторне обличчя, яке склалося в результаті історичного розвитку народу, його психології, світогляду, мови тощо. Але жодна література не розвивається […]

Культуральні студії →  16 Листопада, 2012

Дослідники розрізняють культурологію (culturology) і культуральні (чи культурні) студії (cultural studies). Якщо перше поняття окреслює осмислення проблем культури в ширшому теоретико-філософському плані в рамках антропології, то культуральні студії є радше ужитковими й локальними, а також мають інтердисциплінарний характер. Вони об’єднують методологічний інструментарій історії й теорії літератури та інших мистецтв, культуральної антропології, соціології, психології та інших наукових галузей для дослідження широкого спектру культурних […]

Мистецтво та інші сфери духовної культури →  16 Листопада, 2012

Внутрішньо організуюча, духовно оновлювальна, надихаюча місія зближує мистецтво з релігією – сферою віри. Світ наш безмежний, і наука ніколи не осягне його повністю. Тому й наука не витіснить віри. Наука й релігія існують у площинах, які ніколи не перетинаються. Людському Я, загубленому в просторах вічності, релігія дає те, що неспроможна дати наука, а саме – віру в […]

Інтермедіальність – література серед інших мистецтв →  16 Листопада, 2012

Історія мистецтв і взаємин між ними тісно зв’язана з естетичними уявленнями. Як зазначають дослідники, в давньогрецькій міфології, зокрема в міфі про Аполлона, спершу була тільки одна муза. Отже, тут маємо явище синкретизму – початкової єдності, нерозчленованості мистецтв у первісному ритуалі. Гомер згадує то одну, то кілька муз, але не називає їхніх імен. Згодом (зокрема в поемі «Труди […]

Порівняння як засадничий принцип компаративістики →  13 Листопада, 2012

Згідно з традицією, що має античне походження, порівняння (лат. comparatio) полягає в зіставленні одного літературного явища, т.зв. компарандума (лат. comparandum – те, що порівнюють), з іншим, компаратумом (лат. comparatum – те, з чим порівнюють). Це зіставлення здійснюємо на певній спільній основі, яку визначають як терціюм компараціоніс (лат. tertium comparationis – третє в порівнянні). Порівнюємо літературні […]

Принципи дослідження міжлітературних зв’язків у компаративістиці →  13 Листопада, 2012

На першому етапі порівняльного аналізу здійснюємо пошуки еквівалентностей та їхніх причин, встановлюємо класифікацію окремих міжлітературних зовнішніх і внутрішніх контактів, тобто реконструюємо форми міжлітературної взаємодії. Під час порівняльно-історичного аналізу, заснованого на принципі схожості, відбувається процес нагромадження літературних паралелей і аналогій та пошуки їхніх генетично-контактних джерел, що звужує рамки порівняльного вивчення. Різноманітні аспекти міжлітературних зв’язків і функціонування […]