Внутрішні контакти: рецепція – комунікація – традиція →  13 Листопада, 2012

Через те що поняття «впливу» налаштовувало на виявлення однобічної залежності літературного явища від його історичних джерел, воно у XX ст. уточнювалося й доповнювалося, а подекуди й витіснялося іншими – ширшими, місткішими, гнучкішими – категоріями, такими як «рецепція», «контекст», «міжлітературна комунікація», «інтертекстуальність». Ігор Качуровський запропонував схему, на підставі якої можемо судити про зв’язок між двома письменниками: […]

Внутрішні контакти: категорія впливу у компаративістиці →  13 Листопада, 2012

Вищою формою літературних зв’язків є внутрішні зв’язки, які лишають слід на структурі тексту-реципієнта (окремого твору чи національної літератури), виконуючи формо- і змістотворчу роль. Термін вплив означає процес і результат дії транслятора на реципієнта. Транслятором (передавачем, відправником, адресантом), як і реципієнтом (сприймачем, отримувачем, адресатом), можуть бути літературні явища будь-якого рівня та обсягу: окремий твір, національне письменство, […]

Генетичний (генеалогічний) метод у компаративістиці →  13 Листопада, 2012

Генетичний (генеалогічний) метод заснований на порівнянні подібних літературних явищ та історичному їх розгляді для з’ясування наявності / відсутності спорідненості між ними. Зрозуміло, що хронологічно більш раннє, попереднє, літературне явище породжує наступне: байронізм у європейських літературах спричинений розголосом поем Байрона, які стали взірцем для романтично налаштованих митців і породили низку бунтівних героїв. Синхронні літературні явища, що […]

Контактологічний метод. Зовнішні зв’язки у компаративістиці →  13 Листопада, 2012

Різновидом генетичного методу є контактологічний метод, зосереджений на вивченні безпосередніх зв’язків між синхронними (переважно) явищами. Міжлітературні контакти (зв’язки) належать до сфери міжлітературної взаємодії (комунікації), і під ними мають на увазі як односторонню дію адресанта на сприймача, різноманітні форми сприймання іншонаціональних літературних явищ, так і двосторонні міжнародні літературні взаємини, які, власне, і становлять взаємодію. Контактологічна методологія, […]

Етапи порівняльного літературознавства: Розвиток порівняльних студій в Україні →  12 Листопада, 2012

В українському літературознавстві основи порівняльного вивчення літератур заклали Михайло Драгоманов, Микола Дашкевич, Іван Франко, пізніше цю працю продовжили Володимир Перетц, Михайло Возняк, Василь Щурат, Олександр Білецький. За межами Батьківщини працювали Леонід Білецький, Святослав Гординський, Дмитро Чижевський («Історія української літератури», 1956; «Порівняльна історія слов’янських літератур», 1968) та інші вчені. У радянському літературознавстві 1930-х років компаративізм був […]

Передісторія літературної компаративістики →  12 Листопада, 2012

Порівняльне літературознавство як окрема галузь склалося в другій половині XIX ст., хоча зародкові елементи зіставних спостережень можна простежити ще з Античності (якщо не з часів руйнування Вавилонської вежі!). Важливим здобутком античної естетики (Платон, Арістотель) стала теорія літературних родів і жанрів, вибудувана на зіставленні генетичних, структурних і функціональних ознак різних типів поетичного мовлення. Помітний поштовх до […]

Межа – центр – марґінес: історична відносність і культуральна продуктивність понять →  3 Листопада, 2012

До проблематики мультикультуралізму і постколоніальних студій належить, з одного боку, вивчення наслідків таких доцентрових та уніфікуючих тенденцій, як американський «плавильний казан» (american melting pot) чи політична стратегія творення «радянського народу» в колишньому СРСР, а з другого боку – дослідження етнічного й культурного багатоманіття, гібридних форм культури та інших відцентрових і межових явищ. Зокрема, крізь призму […]

Імагологія як мультидисциплінарна спеціалізація літературної компаративістики →  20 Жовтня, 2012

Імагологія є розгалуженою системою споріднених дисциплін, що вивчають історичні, культурологічні, соціологічні, психологічні, політологічні аспекти витворених художніх і нехудожніх образів. В соціологію термін «імагологія» запровадив у 1922 р. американець Волтер Ліппман. Окремі дослідницькі напрями вивчають функціонування іміджів у галузях політичної реклами та комерційного маркетингу. В теорії засобів масової інформації імагологією називають філософію мас-медій, котра вивчає публічні […]

Історичні етапи зіставної методики →  14 Жовтня, 2012

Хоча зіставно-типологічна компаративістика як методика дослідження порівняно молода, початки пошуку спільностей за типологічним принципом можна простежити вже в античну епоху. Плутарх у своїх «Порівняльних життєписах» (близько 105-115 рр. н.e.) вибудував ланцюг найвизначніших політичних, військових, мистецьких постатей Греції і Риму за подібністю, і виникли пари: Демосфен – Ціцерон, Александр Македонський – Юлій Цезар, Гомер – Верґілій […]

Компаративістика →  9 Жовтня, 2012

Компаративістика, або порівняльне літературознавство – наукова дисципліна, яка займається виявленням міжлітературних зв’язків, зіставляючи літературні твори та явища. Вважають, що вона займає проміжну позицію між теорією та історією літератури, зближуючись то з одною, то з іншою протягом свого розвитку. Таке коливання пояснюється відмінністю об’єктів вивчення, що ділить компаративістику на два види: контактологія (ближча до історії літератури) […]