Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності →  17 Грудня, 2012

Я був успішним у всіх справах, за які брався, бо я цього хотів. Наполеон Бонапарт, французький імператор Якщо учіння студента перетворюється у творчість, то воно сприятли­во впливає на його емоційну сферу, покращує пам’ять і увагу, викликає почуття радості й задоволення, підвищує інтерес до пізнавальної діяль­ності. Для успішного навчання у ВНЗ важливо, щоб студент не просто […]

Зв’язок методів і функцій організації контролю успішності студентів →  14 Грудня, 2012

Для реалізації здійснення безперервного, комплексного контролю, де в сис­темі поєднані види, методи, форми перевірки та оцінювання навчальних досяг­нень студентів, охарактеризуємо зв’язок методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів з функціями контролю знань. Спостереження за навчальною діяльністю студентів дає можливість викла­дачеві отримати різнобічну інформацію про пізнавальні можливості студентів, їхнє ставлення до оволодіння знаннями. Спостерігаючи […]

Система виставлення оцінок успішності навчання →  7 Грудня, 2012

Оцінювання успішності впродовж навчання студента може включати об’єктивні тести, есе, рейтингові бали, письмові роботи та інші види оціню­вання виконавських умінь. Проблема полягає в тому, як підсумувати цей різ­номанітний набір інформації в одній загальній оцінці, позначеною літерою, або у стислій характеристиці успішності, зважаючи на моменти: 1) яку систему координат або стандартів взяти за основу для визначення […]

Суб’єкти науково-педагогічної та педагогічної діяльності →  3 Грудня, 2012

Відповідно до статті 53 Закону України «Про вищу освіту» особами, які навчаються у вищих навчальних закладах є: студенти (слухачі), курсанти, екс­терни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад’юнкти) та докторанти. Студентом є особа, яка зарахована до вищого навчального закладу для здо­буття певного освітньо-кваліфікаційного рівня не залежно від форми навчання (денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна). Для […]

Професійна підготовка людей з обмеженими можливостями в Бельгії →  1 Грудня, 2012

Не багато навчальних закладів України, в тому числі і ВУЗів, здійснюють професійну підготовку людей з обмеженими можливостями. Становлення вітчизняної системи професійної підготовки інвалідів неможливе без урахування міжнародного досвіду в навчанні таких людей. Виходячи з цього, слід вивчити досвід навчання інвалідів інших держав для побудови ефективної системи професійної підготовки інвалідів в Україні. Розглянемо діяльність навчальних закладів […]

Дослідницько-інноваційна робота студентів →  27 Листопада, 2012

Залучення студентської молоді до дослідницько-інноваційної роботи є од­ним з головних завдань вищої школи. Це сприяє якості вищої освіти. Серед прав, які законом надано студентам вищих навчальних закладів, є такі, що пов’язані з участю в науковій та науково-технічній роботі. Насамперед це: – користування навчальною, науковою, виробничою базою закладу; – участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, кон­ференціях, симпозіумах, […]

Навчання і виховання у вищій школі →  26 Листопада, 2012

У педагогічний науці і практиці достатньо ґрунтовно доведений закономір­ний зв’язок навчання і виховання в закладах освіти в тому числі і вищій школі (А. Бойко, В. Давидов, В. Сухомлинський, Д. Ельконін, І. Бех, І. Харламов та ін.). Переважна більшість авторів стверджують, що виховання основна функція навчання, і відповідно навчання – це засіб або чинник виховання особистості. […]

Оцінювання навчальних досягнень →  26 Листопада, 2012

Усі елементи системи навчання з точки зору їх кількісної та якісної харак­теристик поділяють на три види: 1. Елементи, які не пов’язані з кількісними характеристиками, і передаються тільки якісними показниками (наприклад, позитивне ставлення до навчання, ста­ранність, ступінь виявлення інтересу до навчально-пізнавальної діяльності тощо). 2. Елементи, в яких кількісна характеристика має умовний характер ран­гового, тобто відносного вимірювання, […]

Як студентам весело зустріти Новий Рік? →  20 Листопада, 2012

Для мене Новий Рік це чарівна пора. До цього свята виходять багато нових фільмів та мультиків. Для мене з друзями це привід сходити в кіно, наприклад сюди: кинотеатры винницы і обдумати плани святкування. Більшості студентів перспектива зустріти Новий рік у товаристві батьків, не до душі. У такому випадку зовсім не обов’язково їхати додому на свята. […]

Роль самовиховання в професійному зростанні студента →  18 Листопада, 2012

Щоб стати справжнім професіоналом, «душа зобов ‘язана трудитися і день, і ніч, і день, і ніч…». У чому ж полягає її труд? У свідомому вдо­сконаленні своєї психіки, у виробленні кращих своїх поривань. Суб’єктивними критеріями вдосконалення психіки є здатність зосе­реджуватися, концентрувати увагу на сутності явищ, керувати своїми думками і емоціями, мати потяг до вищих ідеалів. Коли […]