Навчальний процес у ВНЗ як спосіб реалізації завдань професійної підготовки студентів →  15 Листопада, 2012

Провідну роль у розв’язанні завдань професійної підготовки студентів, становлення особистості майбутніх фахівців відіграє навчальний процес у вищій школі. Навчальний процес – це спеціальна форма передачі та засвоєння суспільно-історичного досвіду, яка становить складну єдність діяльностей ученого-викладача і студента, спрямованих на досягнення загальної мети – опанування студентами науковими знаннями, уміннями і навичками та різнобічним розвитком майбутніх фахівців […]

Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення →  6 Листопада, 2012

Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення Важливим складником культури педагогічного спілкування є вміння вирішувати педагогічні конфлікти, які неминуче виникають, коли є за­гострення протиріч, виявлення несумісних цілей та інтересів, зіткнен­ня яких викликає сильні хвилювання: ображення, гнів, стрес тощо. Кон­флікт (лат. conflictus – зіткнення) – зіткнення на індивідуально-психоло­гічному або соціально-психологічному рівнях значущих, конкурентних або несумісних […]

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою і проблема виховання студентської молоді →  28 Жовтня, 2012

Велич народу, його внесок в історію людства визначається не могутністю держави, не розвитком економіки, а духовною культурою. М.О. Бердяєв, російський філософ Односторонній спеціаліст – це або грубий емпірик, або вчений шарлатан. М.І. Пирогов, український медик і педагог Проблема виховання майбутнього фахівця з вищою освітою набуває зараз особливої актуальності і гостроти. Річ у тім, що технічний […]

Педагогічна творчість та її особливості – Частина 2 →  18 Жовтня, 2012

Педагогічна творчість та її особливості – Частина 1 Педагогічна діяльність стає справжнім педагогічним мистецтвом – педагогічною творчістю, для якої характерна зміна власних думок і новизна педагогічної позиції, що виникає під час проектування педагогічного процесу і структурування його змісту, і варіювання педагогічних задумів у процесі їхнього втілення у практику. Педагогічна творчість щодо реалізації викладачем педагогічних планів […]

Практичні заняття у вищій школі →  11 Жовтня, 2012

Практичні заняття – форма організації навчальної діяльності студентів, що призначена для поглиблення одержаних на лекції теоретичних знань, фор­мування навичок їхнього практичного застосування, формування умінь про­фесійної діяльності, закріплення та поточної перевірки навчальних досягнень студентів. Практичні заняття надають студентам можливість розкрити свої знання, формувати професійну компетентність, одержувати інформацію про рівень на­вчальних досягнень і за необхідності оперативно їх […]

Студент як суб’єкт навчально-професійної діяльності →  10 Жовтня, 2012

Учіння як пізнавальна діяльність має психологічну структуру, а її успі­хи залежать від активності того, хто вчиться. Студент – суб ‘єкт навчання тоді, коли працює на вищому рівні активності, здатний ініціювати і здійс­нювати пізнавальну діяльність та брати на себе відповідальність за свої дії. Студенти найбільш активно використовують досягнення культури і характеризуються високим рівнем пізнавальної мотивації. Через […]

Типологія викладачів →  9 Жовтня, 2012

Типологія викладачів очима студентів: 1)    Вічні студенти: високий рівень професіоналізму й інтелекту, завжди в пошуках нового, добре розуміють проблеми студентів і поважно до них ставляться, з ними легко спілкуватися та можна дискутувати на різні теми. 2)    Військові: авторитарні, встановлюють армійську дисципліну (команди, накази) нав’язують свою точку зору, не беруть до уваги поглядів студентів, суворо контролюють […]

Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення →  6 Жовтня, 2012

Успішність студентів визначається не лише рівнем організації на­вчального процесу у вищій школі, а й наявністю сформованих у студентів необхідних навчальних дій і операцій. До причин неуспішності студентів можна додати такі: недооцінка значущості теоретичних знань; неволодіння раціональними методами пізнання; несформованість операцій мислення; прагматична спрямованість на близьку мету (отримати залік, скласти іспит тощо). Усе це шкодить розвитку […]

Характеристика педагогічного спілкування як форми педагогічної взаємодії →  5 Жовтня, 2012

Основою сучасної парадигми професійної підготовки фахівця з ви­щою освітою є ствердження пріоритету розвитку особистості студента. Він автор свого майбутнього, а викладач має честь допомагати йому. Саме тому безпосередніми учасниками педагогічної взаємодії є викла­дач і студент, між якими встановлюються як ділові, так і міжособистісні взаємини. їхнє співробітництво в реальних міжособистісних контактах є тим соціальним середовищем, в […]

Паперові підручники чи електронні книги? →  13 Серпня, 2012

В наш час інтерес до книг в електронному вигляді стали відчувати не тільки любителі читання, а й чиновники в сфері освіти. Той факт, що з електронними пристроями пов’язуються надії на підвищення ефективності шкільної освіти – цілком обґрунтований. Якщо раніше школярі повинні були періодично заглядати в магазин підручників і завжди мати під рукою фактично цілу шкільну […]