Тест як засіб контролю вмінь аудіювання

Лютий 26th, 20125:09 am

0


Тест як засіб контролю вмінь аудіювання

Нижче наведено частину дослідження “Контроль рівня сформованості у студентів другого курсу вмінь удіювання“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел.

Тест як засіб контролю вмінь аудіювання

Одним з найефективніших засобів контролю в навчанні вмінь аудіювання вважається тест [13, c. 268].

Більшість з досліджень в даній області відповідала потребам свого часу, проте в них зачіпалися окремі аспекти і проблеми тестування, часто під тестом розумілися тільки деякі типи тестових завдань.

У зарубіжній літературі з тестування під педагогічним або психологічним тестом часто розуміють процедуру, призначену для виявлення конкретного зразку поведінки (в нашому випадку – мовного), з якого можна зробити висновки про певні характеристики особистості.

Основна відмінність тесту від традиційної контрольної роботи полягає у тому, що він завжди припускає вимірювання. Тому оцінка, що виставляється за підсумками тестування, відрізняється більшою об’єктивністю і незалежністю від можливого суб’єктивізму викладача, ніж оцінка за виконання традиційної контрольної роботи, яка завжди суб’єктивна, оскільки заснована на враженні викладача, не завжди вільного від його особистих симпатій або антипатій по відношенню до того, або іншого студента. Головна відмінна риса тесту – об’єктивність, що гарантується вимірюванням, функція якого полягає в тому, щоб поставляти кількісну інформацію.

Максимально підвищити надійність вимірювання і валідність використання тесту можна якщо слідувати трьом основним етапам його створення:

– дати ясне і недвозначне теоретичне – науково-обгрунтоване визначення умінь, які треба перевірити;

– точно встановити умову і операції, яких слід дотримуватися при проведенні тесту і спостереженні за його виконанням;

– кількісно визначити результати спостережень, з тим, щоб переконатися, що вимірювальні шкали, які використовуються, володіють всіма необхідними якостями [13, c. 269].

Існують різні визначення поняття «тест» – від улюбленого виду контрольного завдання до набору завдань, які мають вигляд «множинного вибору». У зарубіжній практиці мовного тестування відмінності в трактуванні поняття test представляються як відмінності між поняттями «контрольна робота» взагалі як підстава оцінної думки і «контрольна робота», що припускає спеціально організовану перевірку знань, що цікавлять нас (знань, умінь, навичок) [13, c. 270].

Якість будь-якого вимірювального засобу, у тому числі і тесту, визначається в першу чергу показниками його надійності і валідності.

Показник надійності свідчить про те, наскільки послідовні результати цих вимірювань. (Надійний тест повинен виключати випадковість того або іншого результату.)

Валідним вважатиметься тест, що вимірює рівень розвитку тих (і лише тих) умінь, навиків, знань, для вимірювання яких він призначався розробниками.

Валідність (практично в будь-якому вигляді) визначатиме правомірність інтерпретації результатів тестування. Очевидно, що застосування певного тесту в цілях, для яких він не був призначений, при складанні автоматично зробить його невалідним [13, 271].

Тестування в навчанні іноземної мови проводиться для виявлення: рівня досягнення в певному виді діяльності, здібностей до певного виду діяльності, труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і можливих способів їх подолання [15, c. 6].

У практичній діяльності викладачам частіше доводиться зустрічатися з тестами першої групи. Такі тести можуть вимірювати загальні уміння в мовній діяльності або досягнення певного рівня умінь в процесі засвоєння конкретного курсу навчання.

Тести можуть бути підсумковими або проміжними (тематичними). Підсумкові тести призначені, для того, щоб об’єктивно підтвердити рівень навченості студентів. Тематичний тест покликаний сприяти поліпшенню самого навчального процесу.

Тести можуть визначати рівень навченості чи мовної компетенції рівня інших студентів (нормо-зорієнтований тест), відносно студентів, або щодо певного критерію, наприклад рівня навченості (критерійний-зорієнтований).

Таким чином, результати тестування можуть бути використані для оцінки рівня навченості студентів, для відбору їх в той або інший навчальний заклад, для сертифікації їх досягнень в певному виді діяльності (по навчальному предмету), для розподілу по групах навчання залежно від досягнутого рівня, для діагностики труднощів навчання [15, c. 7].

За визначенням С. К. Фоломкіної, під тестом розуміються завдання, що мають специфічну організацію, яка дозволяє всім студентам працювати одночасно в однакових умовах і записувати виконання символами [28, c. 12].

Отже, завдання тестів завжди мають однозначне рішення, визначення правильності відповіді здійснюється по заготовленому ключу. Застосування тестів при контролі доцільне тому, що вони задають напрям розумової діяльності студентів, привчають їх варіювати процес переробки сприйманої інформації.