Умови запуску інвестиційно-інноваційних процесів у країні

26 Вересня, 20156:48 am

0


Умови запуску інвестиційно-інноваційних процесів у країні

Фактор інвестиційної діяльності (ІД) став причиною швидкого економічного зростання для більшості країн світу, а висока інвестиційна активність не дозволяє їм втратити свої конкурентні переваги.

Використання інвестицій як основного елементу реформування економіки дозволяє досягти більш високого рівня перетворень.

У таких умовах інтенсивний розвиток інвестиційної діяльності підприємств  залежить від ряду факторів:

– по-перше, від введення в дію власних внутрішніх ресурсів;

– по-друге, від залучення іноземних інвестицій.

Рішення проблеми активізації ІД є однією з найбільш важливих і складних завдань управління, як економікою країни, регіону, так і окремих галузей і підприємств. У зв’язку з цим тема дослідження з врахуванням національних економічних особливостей є актуальною.

Проблемам оцінки інвестицій та їх ефективності присвячені роботи як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів, але варто зауважити, що все ще  залишається ряд недостатньо вивчених проблем, до яких належать проблеми оцінки ефективності та рівня ризику активізації ІД, реалізації функцій і методів управління активізації ІД та ін.

Метою ряду вітчизняних наукових досліджень є визначення стратегічних напрямків активізації інвестиційної діяльності в Україні.

На обсяг інвестованих підприємством коштів, впливають внутрішні і зовнішні чинники. Важливими чинниками внутрішнього середовища є:

– обрана підприємством стратегія формування і управління інвестиційним портфелем;

– достаток матеріальних, фінансових ресурсів необхідних для обслуговування операційної діяльності підприємства;

– кваліфікованість управлінського персоналу.

До факторів зовнішнього середовища належать:

– рівень розвитку фінансово-кредитної інфраструктури ринку;

– умови оподаткування;

– рівень адміністративного втручання державної влади в діяльність інвесторів;

– соціально-політична середу в регіоні і в країні в цілому;

– стабільність економічного розвитку.

Інвестування є ефективним інструментом розвитку діяльності підприємстві, якщо інвестиційна діяльність будується на основі прийняття управлінських рішень, шляхом вкладення коштів, як у фінансові так і в реальні об’єкти інвестування. Опис цілей інвестиційного проекту становить основу для аналізу.

Стратегічний аналіз має базуватися на сучасних методах збору і обробки інформації, розгляді альтернативних варіантів і виборі найбільш ефективного рішення щодо інвестиційного проекту.

У вітчизняних умовах необхідним є створення відповідної нормативно-правової бази здійснення інвестицій в Україні. Цьому сприятиме укладання міждержавних угод; формування стабільної законодавчої бази; обмін інформацією щодо нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності і т. д..

Літературні джерела:

Короткова В. К., Сидоренко В. В. Активізація інвестиційної діяльності в Україні. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – СНУ, 26-28 березня, 2008.