Усне опитування і перевірка знань, умінь та навичок учнів

28 Травня, 201410:32 am

0


Усне опитування і перевірка знань, умінь та навичок учнів

Усне опитування є найпоширенішим і одним з ефективних методів перевірки знань учнів. Воно полягає в тому, що вчитель в результаті прямого контакту з учнем ознайомлюється з його знаннями, виявляє рівень розуміння ним навчального матеріалу і міцність знань.

У процесі усного опитування вчитель має можливість ширше виявити вміння учня логічно висловлювати свої думки, самостійно міркувати, робити висновки, узагальнення.

За своєю формою і методикою усне опитування буває різноманітне. Воно може мати характер розгорнутої відповіді учня на поставлене вчителем запитання, форму бесіди, пояснення учня у зв’язку з виконаною ним роботою, розв’язанням задачі, вправи, доведення тощо.

Усне опитування можна здійснювати фронтально, коли вчитель одночасно працює з усім класом, застосовуючи метод фронтальної бесіди, або індивідуально, коли за викликом учителя відповідає один учень.

При усному опитуванні важливу роль відіграють запитання, які ставить учитель. Вони повинні бути чітко і ясно сформульовані, зрозумілі для учнів, вимагати розкриття суті питання, логічного мислення, міркування. Правильно поставлені запитання активізують мислительну діяльність учнів. Щоб підібрати систему запитань, сформулювати їх, учитель повинен належним чином опрацювати тему, провести попередню підготовку.

За своїм характером запитання можуть бути основними, додатковими і допоміжними. Основне запитання формулюється так, щоб учень дав самостійну розгорнуту відповідь. Додаткові запитання застосовуються як засіб уточнення, як учень розуміє те чи інше питання, формулювання, дати тощо. Допоміжні запитання часто мають характер навідний, вони допомагають учневі виправити допущені помилки, неточності.

Учитель повинен якомога правильніше, об’єктивніше виявити знання учня. Для цього він створює такі умови, при яких учень може вільно висловити свою думку, розкрити своє розуміння того чи іншого питання. При фронтальній усній перевірці знань учитель ставить запитання перед усім класом, учні обдумують їх, а потім відповідають за викликом учителя. Відповіді одних учнів доповнюються, уточнюються іншими. Весь клас активно працює.

Усна фронтальна перевірка здебільшого застосовується, коли вчитель має на меті виявити знання з якихось основних, вузлових питань теми чи розділу програми. Недоліком цієї форми перевірки е те, ідо вона не дає можливості глибоко виявити знання окремих учнів, розуміння ними навчального матеріалу в певній системі.

Метод усного опитування забезпечує можливість не тільки виявити і оцінити знання учнів, а й органічно поєднати перевірку з повторенням, систематизацією і узагальненням навчального матеріалу.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто