Вербалізація концепту число в сучасній англійській мові

28 Листопада, 20113:30 pm

0


Вербалізація концепту число в сучасній англійській мові

Вербалізація концепту число в сучасній англійській мові

В англомовній картині світу концепт ЧИСЛО (об’єкт дослідження) вербалізується по-різному з огляду на результати когнітивної діяльності, шляхи пізнання та іманентність мовної системи. Досліджуваний концепт вербалізується конституентами різних мовних рівнів. У фокусі нашого аналізу знаходиться морфемний рівень. Актуальність розвідки об’єктивується тенденціями комплексного, системно-функціонального осмислення природи парадигматичних груп лексики. Мета дослідження полягає в ідентифікації параметрів морфем-вербалізаторів концепту ЧИСЛО.

В англійській мові базовими номінаціями концепту ЧИСЛО виступають лексеми, об’єднані загальною частиномовною належністю до числівника. Серед морфем-конституентів плану вираження числівника виокремлюються афікси кількісного (one-, two-, six-, nine-, -teen, -ty) та порядкового (-th) наповнення. Як і всі номінативні одиниці, морфема є двосторонньою та має план змісту та план вираження. Основним критерієм усвідомлення єдності морфеми і визнання паралельності поділу плану змісту й плану вираження.

Серед експлікаторів концепту ЧИСЛО числівники першого десятка, а відтак одноморфемні, посідають домінуюче місце, якому значно поступаються всі інші нумеративні позначення. Це підтверджується однією з гіпотез виникнення концепту ЧИСЛО (т.зв. концептуальна або вербальна), згідно з якою людина має вроджений концепт числа ОДИН як точки відліку та концептуальний апарат для конструювання наступних чисел, що за ним слідують. Числівники від one до ten етимологічно походять від первинних, предметних слів, про що свідчать досягнення паралельних позначень чисел та міри в інших мовах. Предметна віднесеність зберігається за етимологічним розвитком тільки у лексемах five, ten (відповідно до кількості пальців на руках і ногах).

Вербалізатори концепту ЧИСЛО, представлені числівниками першого десятка обов’язково містять в своїй семантиці компонент one. Пор.: two ЛСВ 1: equivalent to the sum of one and one; one less than three; three ЛСВ1: equivalent to the sum of one and two; one more than two; five ЛСВ1: one more than four, тощо. Слідом за Ю. С. Масловим констатуємо, що найтиповішими відношеннями між номінативними одиницями  в лексико-семантичній системі  мови  є  родо-видові.

Можливість деталізувати характеристики будь-якого видового поняття представлена в мові складними номінативними одиницями (композитами). Функціонуючи як конституанта плану вираження останніх, числівники першого десятка наповнюють їх семантику числовим змістом. Наприклад: four-flush: a poker hand of little value, having four cards of the same suit and one of another; two-hander: a play for two actors; five-a-side: a form of soccer with five players in each team, тощо.

Складні числівники утворюються двома шляхами. Числівники другого десятка етимологізують значення складених чисел: eleven “одиниця, що залишилася (leave) після десяти”, twelve – відповідно “двійка після десяти”. В англійській мові на позначеннях 13-19 виокремлюється морфема -teen. Наприклад: thirteen, fifteen, seventeen, eighteen, nineteen. Числівники другої групи утворюються від числівників першого десятка з додаванням суфікса -ty, а саме у лексемах twenty, thirty, forty, eighty, ninety. У вищезазначених номінаціях виокремлюються етимологічні дублети -teen, та – ty, які походять від лексеми ten та семантизують відповідно процеси додавання та множення. Відтак, складні числівники на позначення концепту ЧИСЛО марковані семою ten. У сучасній англійській мові результати етимологічного розвитку зазначених номінативних одиниць відбиває їх семантика: eleven ЛСВ1: one more than ten; twelve ЛСВ1: two more than ten; sixteen ЛСВ1: six more than ten; twenty ЛСВ1: equivalent to the product of two and ten; ten less than thirty; eighty ЛСВ1: equivalent to the product of eight and ten; ten less than ninety; тощо.

Третя група (складені числівники) утворюється адитивним способом – поєднанням числівників першої та другої груп, тобто простих і складних: twenty-three, thirty-five, forty-seven, ninety-two, fifty-one. Відповідно, на концептуальному рівні спостерігаємо накладання двох площин: одна з яких обов’язково вербалізується числівником першого десятка, а отже містить компонент one, а інша – вербалізується складним числівником і тому числова сема ten є обов’язковою її складовою.

Деривація проявляється в номінаціях чисел епідигматично (словотвірно та семантично), які, поступово десемантизуючись, утворюють паралельні до кількісних числівників одиниці – порядкові слова. Похідність порядкових слів від кількісних є очевидною. Вони імплікують відповідну порядкову представленість, маркером чого виступає суфікс -th. Порядкові слова відрізняються від кількісних числівників не тільки морфемним складом, але й семантикою. Ці слова тяжіють до ад’єктивних одиниць. Відповідно такі вербалізатори концепту ЧИСЛО зараховуємо до категорії якісно-кількісних. Пор..- fifth ЛСВ1: constituting number five in a sequence;5th.; five ЛСВ1: equivalent to the sum of two and three; one more than four, or half of ten; 5; eighth ЛСВ1: constituting number eight in a sequence; 8th: eight ЛСВ1: equivalent to the product of two and four; one more than seven, or two less than ten; 8.

Отже, базові лексеми номінацій концепту ЧИСЛО на морфемному рівні позначені специфічним семантичним дизайном та епідигматичними потенціями. Паспортизація зазначених слів за аутентичными лексикографічними джерелами верифікує їх семантику, яка яскраво відбиває компоненти – one та ten – що в результаті аналізу виявилися найпродуктивнішими серед вербалізаторів концепту ЧИСЛО. Апеляція до етимологічного розвитку семантики числівників та конституентів плану їх вираження виявилася вельми валоративною для тлумачення результатів процесу номінації зазначених одиниць. Типологічне вивчення копцептуалізації та катетеризації на матеріалі номінацій концепту ЧИСЛО є, на наш погляд, перспективним на різних мовних рівнях та у дистантних мовах.

Ганжа І. В.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка