Вправи як основний навчальний засіб сучасної школи

24 Вересня, 20148:57 am

0


Вправи як основний навчальний засіб сучасної школи

У будь-якій діяльності людини – виробничій чи навчальній, мистецькій, науковій чи організаторській – дуже важливу роль відіграють уміння і навички.

Чим ширше коло умінь і навичок людини, тим успішніша, продуктивніша її діяльність, тим більше майстерності і творчості виявляє вона в праці.

Навчання як своєрідна форма діяльності, спрямована на опанування знань, підготовку до життя, до праці в різних галузях народного господарства і культури, передбачає формування в учнів відповідних умінь і навичок.

Уміння і навички формуються в процесі виконання практичних або трудових завдань і є результатом вправлянь.

Навчальна вправа – це багаторазове, дидактично і психологічно обґрунтоване, раціонально організоване повторення цілеспрямованих дій з метою вироблення відповідних умінь і навичок.

Без правильно організованих вправ неможливо озброїти учнів навчальними і практичними уміннями і навичками.

Систематичні вправи допомагають досягти точності, швидкості в роботі.

Коментовані вправи – важливий засіб активізації навчального процесу, свідомого виконання учнями самостійної роботи. Перед виконанням цих вправ учитель визначає учнів, які по черзі, в міру потреби, коментують їх.

Учні, самостійно виконуючи вправи, одночасно слухають коментарі своїх товаришів і завдяки цьому краще розбираються в матеріалі, свідоміше виконують завдання.

На початку до цього залучаються кращі учні-відмінники, а потім увесь клас бере активну участь у поясненні матеріалу. Метод коментованих вправ забезпечує високий темп уроку, сприяє свідомому, міцному засвоєнню навчального матеріалу всім класом.

Щоб виконати будь-яку вправу, потрібна певна теоретична підготовка учнів. Вправа досягне поставленої педагогічної мети, коли навчальний матеріал, на основі якого вона проводиться, зрозумілий учням, а саме завдання посильне для них.

Тому вчителеві слід, перед тим як учні виконуватимуть поставлене завдання, коротко повторити навчальний матеріал, показати і роз’яснити, як виконувати вправу, і на одному-двох прикладах продемонструвати виконання її.

Характер вправ зумовлюється змістом навчального матеріалу і дидактичною метою, яку ставить вчитель. Розрізняють такі основні види навчальних вправ: усні, письмові, графічні, лабораторно-практичні, виробничо-трудові.

Вправи у формі розв’язування задач, написання прикладів, різних видів доведень, опису дослідів, обґрунтовування висновків тощо широко застосовуються у викладанні математики, фізики, хімії, природознавства.

Графічні вправи за своїм характером близькі до письмових. Вони широко застосовуються під час вивчення математики, фізики, креслення, малювання, географії, а також у процесі виробничого навчання.

Важливе значення у виробничій підготовці учнів мають графічні навички; вони потрібні для креслення схем технологічного процесу, різних деталей, приладів і механізмів, проектів, планів, карт.

Графічні вправи – один із засобів поєднання навчального матеріалу з політехнічних дисциплін – математики, фізики, хімії – з технікою, виробництвом.

Лабораторно-практичні вправи сприяють опануванню учнями методики і техніки проведення дослідів і лабораторно-практичних та експериментальних робіт, користування навчальною апаратурою, приладами, методами конструювання, виготовлення діючих моделей і т. п.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто