Використання праці як засобу виховання

12 Серпня, 20149:18 am

0


Використання праці як засобу виховання

Людською працею створюються всі матеріальні й духовні блага суспільства; у процесі праці вдосконалюється сама людина, формується її особистість.

На всіх етапах розвитку людства праця і зв’язані з нею суспільні відносини зумовлювали формування людини. Проте тільки в суспільстві, вільному від експлуатації і поневолення, праця стає дійовим фактором всебічного розвитку людини, формування її фізичних і духовних сил.

Особливо зростає виховна роль праці, коли вона дедалі більше набирає характеру добровільної колективної праці для загального добра, стає життєвою потребою і звичкою людей. Така праця є джерелом всебічного розвитку людини, засобом задоволення її фізичних, моральних, естетичних потреб, джерелом радості, насолоди. У вільній творчій праці формуються кращі моральні риси людини, її творчі здібності, воля і характер. Праця організує і дисциплінує людей.

Всяка праця на користь суспільства, як фізична, так і розумова, поважна і почесна.

Праця міцно ввійшла в практику роботи школи. В органічному зв’язку з розумовим, моральним, естетичним і фізичним вихованням трудове виховання в школі служить всебічному розвитку духовних і фізичних сил учнів, засобом формування їх поведінки.

Ефективність виховного впливу праці на формування особистості залежить від внутрішньої мотивації, від ставлення учня до неї. В процесі творчої колективної праці учень утверджується як особистість, розвиває свої здібності, моральні якості. У вихованні, вказував А. С Макаренко, єдиним і головним інструментом є живий трудовий колектив. У найелементарнішій, найпростішій формі він народжується в праці. Праця стає законом колективу; колектив як вища форма об’єднання учнів не може існувати без праці.

Праця в колективі є джерелом морального досвіду, засобом удосконалення волі, характеру, умінь, навичок, звичок, стимулом формування поведінки. У колективній трудовій діяльності формується свідомість учнів, їх інтереси, прагнення, почуття, виховуються моральні якості, почуття відповідальності, обов’язку, розуміння того, що праця кожного є часткою спільної праці.

Розглядаючи працю як найважливіший засіб виховання, школа ставить своїм завданням широке залучення учнів до різних форм суспільно корисної продуктивної праці, вироблення в них необхідних трудових умінь і навичок.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто