Вимоги до формування плану трудового навчання учнів

5 Листопада, 201411:34 am

0


Вимоги до формування плану трудового навчання учнів

У системі трудового навчання значне місце займає формування навичок фізичної праці. Початкове опанування трудової операції, зв’язаної з ручною обробкою матеріалів, включає систему вправ по конструюванню трудової дії, опануванню темпу роботи, користуванню інструментом, досягненню правильної форми оброблюваного матеріалу, необхідних розмірів деталі, якості обробку та ін.

Вправи, зв’язані з опануванням способів обробки різних матеріалів, включають різноманітні розчленовані операції. Кожна з цих вправ є невід’ємним елементом цілісної трудової операції. Щоб засвоїти певну операцію за допомогою вправ, треба цілісний трудовий процес розчленувати на складові його елементи. Процес опанування цілісної операції проходить так, що кожний новий елемент, засвоєний учнем, додається до попереднього, в результаті учень піднімається на новий щабель щодо вдосконалення своїх трудових умінь та навичок.

Засвоєння прийомів обробки матеріалів є найбільш типовим для виробничого навчання. Спочатку учнів ознайомлюють з верстатом, інструментами, що застосовуються під час обробки певного виду матеріалів. Потім учитель дає загальне уявлення про роботу на верстаті, показує його вузли і їх дію.

Засвоївши найпростіші і основні функції верстата, учні приступають до трудових операцій, зв’язаних з виготовленням деталі. У цей час учитель пояснює основні властивості матеріалу, його опір, дію і властивості інструментів, запобіжні заходи, що застосовуються в процесі роботи.

Після ознайомлення із знаряддями праці і матеріалами приступають до пробних робіт. Викликані учні виконують окремі операції трудового завдання. Далі вся група приступає до перших вправ.

Виконання первинних вправ – це перший ступінь процесу навчання; другий ступінь зв’язаний із застосуванням набутих умінь та навичок під час виготовлення окремих деталей, виробів; третій – ознайомлення учнів з різними типами інструментів, їх будовою та способами застосування, привчання користуватись цими інструментами на практиці; четвертий – опанування темпу роботи на верстаті, прищеплення вміння переносити набуті навички на інші ділянки роботи; п’ятий ступінь зв’язаний із закріпленням раніше набутих умінь і навичок, з детальнішим вивченням верстата.

Важливим елементом трудового навчання є вироблення ь учнів уміння працювати раціонально, за планом. Це досягається, зокрема, системою вправ на опанування елементів планування, за допомогою яких учень засвоює способи складання технологічно обґрунтованого плану виготовлення того чи іншого виробу.

Так, щоб виготовити деталь або виріб, учень повинен опанувати певну систему навичок, зв’язаних з підготовкою матеріалу, обрубуванням – його, розмічанням з запасом на обпилювання, свердлінням, обпилюванням, зачищанням і т. д.

Засвоюючи цей комплекс вправ, учні набувають уміння самостійно складати план виготовлення простих виробів і поступово переходять до складніших планів, які передбачають ширше коло трудових операцій, застосування різних механізмів, різних видів енергії, автоматизації і т. д.

Трудові вправи повинні відповідати певним вимогам:

а) викликати в учнів інтерес, активність, що виявляються в цілеспрямованій праці, бажанні опанувати трудові прийоми, операції, свідомо виконувати дії на основі застосування знань і самоконтролю;

б) бути посильними щодо складності, кількості прийомів і операцій, які має засвоїти учень протягом уроку, відповідати нормі часу, встановленій на виготовлення виробу;

в) проводитись у певній системі, послідовності так, щоб попереднє завдання було основою для наступного, а наступне сприяло закріпленню попереднього, відповідати вимогам технологічного процесу.

На початковій стадії трудового навчання вправи слід розчленовувати на окремі елементи, проводити їх у сповільненому темпі; якщо той чи інший прийом виконується неправильно, в будь-який момент припиняти роботу і повертатися до вихідної ситуації.

Це забезпечує правильне засвоєння учнями трудових операцій, окремих прийомів, свідоме і міцне набування трудових навичок.

Складні операції спочатку вивчають у сповільненому темпі; для кращого й швидшого засвоєння складних операцій застосовують допоміжні вправи. Важливо добитися поєднання точності і швидкості виконання складних операцій. А для цього потрібна тривала практика, виконування початкових прийомів в індивідуальному темпі, найбільш зручному для того чи іншого учня. Учень, який засвоїв відповідну навичку, приступає до вправ у швидкому темпі.

Кожна нова вправа повинна включати систему раніше засвоєних вправ з додержанням правильного співвідношення між новими і старими. Різноманітність вправ сприяє ґрунтовності й міцності їх засвоєння, забезпечує перенесення вже набутої навички в нову ситуацію, опанування типовим поєднанням нової навички із старою.

Застосування трудових вправ у різних умовах, на різному матеріалі, на різноманітних видах робіт – важливий засіб утворення міцних трудових умінь та навичок.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто