Визначення потенціалу малого підприємництва

22 Листопада, 20123:43 pm

0


Визначення потенціалу малого підприємництва

Малі підприємства як найбільш гнучкі економічні утворення, як і малий бізнес в цілому, є потужним інструментом пожвавлення, реформування і стабілізації економіки. Однак ці функції малий бізнес здатний виконувати лише при певному інституціональному устрої економіки, стані кредитно-фінансової системи, інвестиційному кліматі та макроекономічної ситуації в країні.
Як свідчать дані офіційної статистики, в Україні за період з 2006 по 2010 роки склалися вкрай несприятливі тенденції динаміки чисельності малих підприємств, зайнятих у цьому секторі економіки. Велика і питома вага збиткових підприємств. В таких умовах досить актуальними є дослідження, спрямовані на виявлення потенціалу малого підприємництва в реально складається ситуації та розробку конструктивних пропозицій щодо його використання.

Вирішенню цієї важливої науково-прикладної задачі перешкоджає нерозвиненість економічної теорії потенціалів, що виявляється, перш за все, у відсутності усталених уявлень про зміст поняття потенціалу і загальноприйнятих, науково обґрунтованих методів його оцінки.

В рамках загальної концепції потенціалів в економіці автором запропоновано під потенціалом довільного економічного суб’єкта розуміти його здатність до здійснення іманентно притаманного йому виду діяльності, що характеризує максимально можливий результат такої діяльності. Стосовно до суб’єктів господарювання взагалі і підприємствам малого бізнесу зокрема потенціал, таким чином, відображає здатність підприємств генерувати чистий дохід на постійній основі.

Таке тлумачення потенціалу підкреслює залежність величини потенціалу від усіх факторів зовнішнього середовища, здатних впливати на результати функціонування суб’єкта господарювання, і дозволяє ввести поняття потенційної функції як функції, що характеризує залежність величини потенціалу (максимально можливого результату функціонування підприємства) від основних діючих факторів як внутрішнього, так і зовнішнього порядків.

Наприклад, в останній час стрімкими темпами активізувалось Інтернет підприємництво. Компанії типу органо голд пропонують різноманітні способи створення свого малого бізнесу, але результат і успіх такого підприємництва залежить лише від підприємця.

Автором показано, що, оскільки мале підприємництво як сегмент економіки являє собою конгломерат господарсько-самостійних одиниць, потенціал малого підприємництва (потенціал сукупності малих підприємств) є адитивною величиною і представлений у вигляді суми потенціалів, що входять до складу відповідної сукупності підприємств. Дана обставина служить теоретичним підґрунтям для застосування кількісних методів оцінки потенціалу до довільних групах однорідних малих підприємств і подальшого об’єднання результатів за правилами підсумовування.

Обґрунтовано, що оцінка потенціалу, як латентної ознаки підприємств, має прогнозний характер і може бути отримана на основі (а) фактичних результатів діяльності об’єктів оцінки з використанням методів екстраполяції; (б) за станом підприємства і факторів, що визначають результати його діяльності, методами факторного аналізу ; із використанням методів системного моделювання (в) і методів порівняння з “еталоном”.