Завдання і основний зміст освіти в сучасній школі

4 Лютого, 20141:22 pm

0


Завдання і основний зміст освіти в сучасній школі

Зміст освіти в старших класах, де учні вивчають систематичні курси основ загальноосвітніх предметів органічно зв’язаний із змістом освіти в початкових класах та є природним його продовженням.

На основі систематичного й більш поглибленого вивчення явищ природи і суспільного життя у школі підвищується рівень всієї роботи по формуванню в учнів світогляду, розвитку у них пізнавальних здібностей, виробленню умінь застосовувати набуті знання на практиці.

На цьому етапі навчання кількість навчальних предметів поступово збільшується, їх зміст розгалужується. Учні вивчають систематичні курси мови, літературного читання, природничих, фізико-математичних і суспільних дисциплін. Розширюється обсяг і зміст трудової і фізичної підготовки, естетичного виховання. Відповідно до рівня розвитку учнів змінюється і зміст освіти, посилюється логічна аргументація при вивченні навчального матеріалу, зростає і рівень самостійності учнів в оволодінні основами наук.

Вивчення мов ставить завданням підготувати цілком письменних людей, озброїти їх знанням і навичками усної та писемної мови, зокрема граматики й культури розмовної мови. Вивчення мов сприяє розвитку мислення учнів, їх моральному і естетичному вихованню.

Курс літературного читання знайомить учнів з основними жанрами літературних творів, кращими зразками літератури, зразками усної народної творчості. Вивчення кращих творів художньої літератури має велике виховне значення, бо вони утверджують комуністичну ідейність і справжній гуманізм, служать справі художнього і морального розвитку дітей.

Вивчення іноземної мови прищеплює учням практичні вміння та навички користуватись мовою як засобом спілкування між народами, розширює загальний кругозір учнів, рівень їх культури, сприяє вихованню в дусі пролетарського інтернаціоналізму, поваги до інших народів.

Математичний цикл дисциплін включає арифметику, алгебру і геометрію. Математичні знання, уміння і навички, яких набувають учні у восьмирічній школі, є важливим засобом загального розвитку, формування логічного мислення. Вивчення математики, ознайомлення з основними її закономірностями підводять учнів до розуміння сучасних наукових теорій в різних галузях знань, принципів організації і керування.

Учні восьмирічної школи усвідомлюють, що за умов наукового, технічного прогресу математична наука відіграє основоположну роль у дальшому розвитку всіх галузей знань, техніки, в механізації і автоматизації виробничих процесів. Поруч з математикою фізика і хімія за останні роки у своєму розвитку зробили величезний, революційний стрибок.

Курс фізики ставить своїм завданням дати учням елементарні відомості про механічний рух тіла, про звукові, теплові, молекулярні, електричні, світлові явища; ознайомити їх з будовою атома, з атомною енергією; озброїти важливими для практики вміннями, навичками користуватись вимірювальними приладами, лабораторним устаткуванням; забезпечити політехнічну спрямованість знань, умінь. Обізнаність з фізичними явищами, знання фізико-механічних якостей матеріалів, фізичних основ будови різних машин і механізмів, транспорту та зв’язку, знання окремих питань автоматики, питань використання ядерної енергії дає учням можливість усвідомити наукові основи технологічних процесів провідних галузей виробництва.

Курс фізики має забезпечити зв’язок теорії з практикою, поліпшити політехнічну підготовку учнів, сприяти формуванню основ діалектико-матеріалістичного світогляду учнів, науково-атеїстичному вихованню.

Систематичні знання з біології, яка включає ботаніку, зоологію, анатомію, фізіологію людини, застосовуються в промисловості,- сільському господарстві, медицині. Основним об’єктом ботаніки є вивчення будови і функцій рослин, їх систематики. Курс ботаніки розкриває ідею розвитку рослинного світу, а також вказує шляхи практичного використання цієї науки. Курс зоології проходять у тісному зв’язку з ботанікою. В результаті цього перед учнями розкривається картина еволюції тваринного світу, його якісна відмінність від світу рослинного.

Курс анатомії і фізіології людини озброює знаннями про людський організм. Маючи попередні відомості про предмети природничо-наукового циклу, учні вже можуть поглиблено вивчити питання анатомії і фізіології, зрозуміти функції окремих органів живого організму і на основі порівняльного методу встановити походження вищих організмів від нижчих, походження людини.

Серед навчальних дисциплін, що становлять зміст загальної освіти школи, важливе місце займають предмети художньо-естетпчного циклу. До цього циклу входять: малювання, співи, музика.

Малювання, співи як складовий елемент змісту освіти відіграють важливу роль у справі всебічного розвитку учнів. Уроки малювання ознайомлюють з основами образотворчого мистецтва, прищеплюють уміння спостерігати характерні риси навколишньої дійсності, розвивають поняття про предмети. Особливість художнього виховання засобами музики і співу полягає в тому, що твори мистецтва через конкретно-чуттєву сферу впливають на свідомість, вчать сприймати прекрасне в житті.

У системі наук, що становлять зміст діяльності загальноосвітньої восьмирічної школи, важливе місце відводиться фізичній культурі, яка є дійовим засобом фізичного виховання дітей і підлітків. Фізичне виховання учнів восьмирічної школи забезпечується на уроках фізичної культури, а також під час позакласних занять. Важливу роль у системі загальноосвітньої і політехнічної підготовки учнів відіграють праця і вивчення основ техніки.

Трудове навчання, що проводиться в єдності з опануванням основ техніки, здійснюється в процесі праці учнів у навчальних майстернях.

Курс трудового навчання у школі складається з таких розділів:

а) догляд за одягом і взуттям;

б) догляд за житлом;

в) кулінарія;

г) рукоділля з елементами крою, шиття та створення цікавих виробів, таких як браслети з бісеру.

Цей курс має своїм завданням практично ознайомити учнів з питаннями організації побуту, навчити економно і раціонально вести домашнє господарство, а також виховати в учнів естетичні смаки, навички господарсько-побутової праці, самообслуговування, суспільно корисної праці.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто