Зміст загальної освіти в початкових класах

Червень 24th, 20146:14 am

0


Зміст загальної освіти в початкових класах

Завдання школи – озброїти учнів знаннями з основ наук, психологічно  і  практично підготувати їх до суспільно корисної праці, забезпечити моральне, фізичне, естетичне виховання.

У початкових класах діти здобувають елементи загальної освіти і основи технічних знань, умінь та навичок, психологічно підготовляються до праці. Тут закладається основа дальшого всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей дітей, формування їх світогляду, характеру і поведінки.

Початкова освіта розвиває в учнів пізнавальні здібності, озброює їх елементарними навичками і вміннями застосовувати набуті знання на практиці, у житті, готує до опанування систематичного курсу основ наук.

У початкових класах учні оволодівають навичками читання і письма, вивчають елементарні курси мови, математики, природознавства. Опанування усної і писемної мови зв’язане з розвитком мислення, пізнавальних здібностей учнів, з виробленням уміння застосовувати набуті знання на практиці.

Вивчаючи мову, учні набувають елементарних знань про будову мови, її морфологію і синтаксис, умінь та навичок правильно читати і писати, користуватися книгою.

Заняття з мови у початкових класах мають здебільшого практичний характер і тісно пов’язані з уявленнями дітей цього віку про їх реальне оточення; вони забезпечують опанування учнями фактичного мовного матеріалу і усвідомлення його способом найпростіших класифікацій, елементарних визначень.

Оволодіння процесом читання і письма, елементарними основами граматики, правопису підпорядковано основному завданню – розвиткові мови. Поруч з цим уроки з мови в початкових класах мають своїм завданням розвивати розумові сили дітей, привчати їх спостерігати предмети і явища, знаходити подібність і відмінність, групувати предмети за їх істотними ознаками, встановлювати найпростіші логічні зв’язки між ними, робити висновки тощо.

На уроках пояснювального читання учні набувають уміння і навичок читати й аналізувати художні твори: виразно читати монологічні і діалогічні тексти, читати напам’ять тощо. Пояснювальне читання озброює учнів певним колом систематичних знань на основі аналізу фактів і явищ навколишньої дійсності, виховує в них основи світогляду, моральні риси. Матеріалом для пояснювального читання є твори художньої літератури, описи історичних подій, явищ природи, географічні статті тощо.

Вже в початкових класах школа привчає учнів розглядати предмети і явища не ізольовано, а в певному їх зв’язку, взаємозалежності; на конкретних прикладах розкриває силу наукових знань, за допомогою яких людина перетворює природу.

З математики учні в початкових класах вивчають чотири арифметичні дії, розв’язують найпростіші арифметичні задачі, виробляють уміння застосовувати елементарні арифметичні дії на практиці, в житті. У початкових класах учні повинні навчитися свідомо, правильно і швидко робити усні і письмові обчислення, зв’язані з трудовими, ігровими процесами, з життям. Розвиваючи логічне мислення учнів, арифметика привчає чітко і лаконічно висловлювати свої думки.

Зміст арифметики в початкових класах становлять чотири дії над цілими числами, теоретичне і практичне ознайомлення з мірами і одиницями вимірювання; ознайомлення з діями над складеними іменованими числами, з початковими відомостями з геометрії. Арифметика є основою пізнання кількісних відношень між явищами навколишнього світу.

Важливе місце в навчальних планах початкових класів займає праця. Трудове навчання і виховання тут здійснюється на уроках ручної праці, в процесі роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці, самообслуговування, суспільно корисної роботи. Учні початкових класів навчаються виконувати елементарні трудові операції, ознайомлюються з властивостями матеріалів, набувають умінь користуватись найпростішими інструментами, прийомами планування, обліком і розрахунком матеріалів, з окремими формами організації колективної праці.

Малювання і співи виховують естетичні почуття і смаки, інтерес і любов до музики, співу, живопису, розвивають слух, зір, почуття ритму, моторно-рухові, графічні навички, уміння об’ємно зображати предмети, а також ряд інших якостей, які будуть потрібні при вивченні основ наук та в суспільно корисній праці.

Фізична культура сприяє фізичному розвиткові дітей, загартовуванню організму, набуванню рухових навичок, потрібних у процесі праці, життєвій діяльності.

Отже, учні початкових класів привчаються спостерігати предмети і явища, в них виробляється інтерес, любов до знань, утворюються елементарні поняття про мораль, навички культурної поведінки.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто