Значення креативних підходів у розвитку сфери торгівлі

6 Грудня, 20133:56 pm

0


Значення креативних підходів у розвитку сфери торгівлі

В умовах модернізації економіки особливу значимість набувають інновації, які повинні охоплювати всі сфери життєдіяльності людини від освіти до бізнесу. На думку більшості вчених саме впровадження інновацій дозволяє робити бізнес найбільш конкурентоспроможним та інвестиційно-привабливим, забезпечує зростання і безпеку національної економіки кожної країни.

Якщо узагальнити ці визначення, то під інноваціями в економіці можна розуміти новий чи удосконалений продукт, практична реалізація якого дозволить отримати економічний, соціальний, екологічний та інші види ефекту. З досвіду більшості країн з розвиненою економікою впровадження інновацій дозволяє:

– Підвищувати конкурентоспроможність виробництва, торгівлі та інших видів бізнесу;

– Робити підприємства найбільш інвестиційно-привабливими, що особливо важливо для більшості галузей російської економіки;

– Підвищити імідж підприємства серед споживачів, партнерів, кредиторів;

– Скоротити витрати обігу підприємства;

– Розширювати асортимент, освоювати нові ринки збуту, в тому числі і міжнародні та ін..

Таким чином, роль інновацій, як в економіці країни, так і діяльності фірми. Відповідно, актуальними сьогодні стають всі напрямки досліджень, що стосуються інноваційного розвитку, і в першу чергу інноваційний потенціал.

Особливої актуальності сьогодні набуває питання впровадження інновацій у сфері торгівлі. Торгівля – це одна з галузей народного господарства в якій за коштами, купівлі продажу товарів і матеріального перерозподілу здійснюється доведення товарів від виробника до споживача. Так, наприклад, у роздрібній торгівлі важливим показником її розвитку стає не тільки оборот, але наявність якісних торгових площ на тисячу жителів оцінюваного регіону, наявність сучасних форматів, сучасних методів і технологій обслуговування з урахуванням високого рівня конкуренції в сфері обігу, саме торгівля, належна бути одним з найбільших розробників, або хоча б споживачем інновацій.

Інновації в торгівлі – це нові або вдосконалені товари або послуги, впровадження яких дозволяє отримати економічний, соціальний та інші види ефекту. Часто інновації у цій сфері приходять із інших країн, які відкривають дилерські центри на вітчизняних просторах. Чудовим прикладом може стати активна кампанія мазда сх 5, яка проходила у регіональних центрах і відрізнялася особливою креативністю.

Стосовно до сфери товарного обігу економічна і соціальна значимість інновацій в торгівлі повинна виражатися в ефективній організації матеріального розподілу, у виборі більш раціональних, високотехнологічних способів доведення товарів зі сфери виробництва до кінцевого споживача, а так само в максимальному задоволенні зростаючих потреб суспільства в товарах і послугах.

До основних факторів, який стримує розвиток інновацій, в тому числі і в торгівлі відносять:

– Недостатнє фінансування науки та НДДКР;

– Низький технологічний рівень виробництва, слабо розвинена інфраструктура;

– Нерозуміння більшості керівників у владі та бізнесі значення інновацій;

– Високий рівень конкуренції у багатьох галузях через що основний упор робиться на капіталізацію поточної діяльності;

– Відсутність державної підтримки;

– Багато хто вважає, що корупція є серйозним стримуючим фактором та ін..

Таким чином, було приведено тільки одну з методик оцінки інноваційного потенціалу торгових організації. Існує ще кілька подібних, зі схожою угрупованням критеріїв і бальними системами оцінки. Для того щоб реально оцінити інноваційний потенціал торгової організації потрібно глибоко розуміти проблеми галузі, збільшить і більш чітко згрупувати критерії оцінки, підібрати величезну кількість методик для вивчення тих чи інших напрямків торгівельної діяльності.

Відомості про авторів: Лукашина Є.В., Лукашин М.С.