Зв’язок навчання з життям – основна закономірність дидактики

Червень 10th, 201410:16 am

0


Зв’язок навчання з життям – основна закономірність дидактики

Відповідність процесу навчання законам сучасних педагогічних теорій пізнання знаходить своє конкретне втілення в зв’язку навчання з життям, а це основна закономірність процесу навчання в сучасній школі.

Вона конкретно відображена в змісті дидактичного матеріалу, його спрямованості, в організаційних формах і методах навчання.

Критикуючи стару школу як школу муштри, школу зубрячки, можна підкреслити, що найогиднішою рисою її була відірваність від життя.

Нова, школа своїм основоположним принципом проголошує органічний зв’язок навчання з життям, з практикою сьогодення. Ми не вірили б навчанню, вихованню і освіті, коли б вони були загнані тільки в школу і відірвані від бурхливого життя.

Закон про зміцнення зв’язку школи з життям повністю відновлює принципи в практиці роботи нашої школи. Він рішуче відкидає ту однобокість навчання, яка була результатом неправильного розуміння завдань політехнізації загальноосвітньої школи, зведення її ролі лише до завдань підготовки молоді для вступу в вузи.

Зв’язок навчання з життям полягає насамперед у тому, щоб знання з основ наук, якими школа озброює учнів, науково-правильно і точно відображали об’єктивну дійсність, відповідали сучасному рівню науки і техніки, вимогам практики. Зв’язок навчання з життям – це вироблення вміння застосовувати здобуті знання в житті, в практиці демократичного суспільства.

Органічне поєднання навчання з життям передбачає засвоєння учнями не тільки основ наук, техніки, принципів роботи техніки і механізмів, а й наукових основ виробництва, усвідомлення ролі робітника в суспільній системі виробництва.

Така спрямованість навчання забезпечує загальноосвітню і трудову підготовку учнів, щоб в умовах бурхливого технічного прогресу вони могли після закінчення школи швидко включатися в сферу матеріального виробництва, успішно опановувати нові методи праці.

Тільки тісний зв’язок навчання з життям, в основі якого лежить глибоко наукове пізнання законів розвитку природи і суспільства, вміння застосовувати ці знання на практиці, забезпечує вироблення в учнів цілісного уявлення про світ, формування в них сучасного демократичного світогляду.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто